DOKUMENTET E KOMPONENTIT 1
(Promovimi i përfshirjes sociale përmes qasjes më të mirë ndaj kompensimeve me të holla dhe shërbimeve)