• A  A  A  A  
KOMPONENTI 3

Menaxhimi, monitorimi dhe vlerësimi i projektit

Ky komponent mbështet menaxhimin e përditshëm të implementimit të projektit dhe monitorimin dhe vlerësimin e realizimit të qëllimeve të rezultateve të tija. Përmes këtij komponenti do të financohen aktivitetet që duhet të sigurojnë një administrim dhe implementim efektiv të projektit. Kjo përfshin mbështetjen për:

Kjo përfshin mbështetjen për:

  • Themelimin dhe funksionimin e Njësisë së menaxhimit të projektit
  • Zhvillimin dhe implementimin e sistemit të monitorimit dhe vlerësimit të projektit
  • Zhvillimin dhe zbatimin e fushatës për ngritjen e vetëdijes publike për t’i informuar grupet e rrezikuara lidhur me shërbimet e ndihmës sociale që janë në dispozicion, duke përfshirë edhe kërkesat për mënyrën e aplikimit