Kontakti

Projekti për përmirësimin e shërbimeve sociale
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale

Bul. Koço Racin 14/9, 1000 Shkup

Email: info.ssip@mtsp.gov.mk

Bul. Koço Racin 14/9, Shkup