• A  A  A  A  
Pyetja jote

Elementet për përfshirjen e qytetarëve luajnë një rol të rëndësishëm në zbatimin e Projektit. Përveç aktiviteteve në terren për përfshirjen e qytetarëve, të gjithë palët e interesuara kanë mundësinë të parashtrojnë pyetje, komente, propozime dhe/ose parashtresa dhe ankesa ose të sigurojnë cilëndo formë të informacioneve kthyese për të gjitha aktivitetet e financuara nga Projekti.

Këtë mund ta bëni përmes formularit në vazhdim: