Ekipi I projektit
Emri dhe mbiemri Vendi i punës e-mail  Telefon
1 Natasha Dimeska  Drejtoresha e projektit natasa.dimeska@mtsp.gov.mk
2 Elizabeta Kunovska Menaxjeri i projektit EKunovska@mtsp.gov.mk 076/456-124
3 Sanja Andovska  Asistent menaxhere dhe menaxhere e prokurimit sanja.andovska@mtsp.gov.mk 075/359-205
4 Maja Bundalleska asistente /zyrtare e prokurimit maja.bundaleski@mtsp.gov.mk 070/329-808
5 Olivera Kërsteska Menaxhere e financave OKrsteska@mtsp.gov.mk 075/359-204
6 Sheval Nuredin Zyrtari Financiar SNuredin@mtsp.gov.mk  071/484-673
7 Natasha Tasevska  Stojanovska Koordinatore e administrimit të granteve NTasevska-Stojanovska@mtsp.gov.mk 075/359-201
8 Elena Ustamitova Koordinatore për zhvillimin e fëmijërisë së hershme Elena.Ustamitova@mtsp.gov.mk
9 Marina Mateska Asistent koordinatore për zhvillimin e shërbimeve sociale marina.mateska@mtsp.gov.mk 070/317-822
10 Gjurgjica Gjorgjevska Asistent koordinatore e re për zhvillimin e shërbimeve sociale gjurgjica.gjorgjevska@mtsp.gov.mk 071/317-386
11 Zafir Canevski Oficer IT zafir.canevski@mtsp.gov.mk 071/408-083
12 Ivana Qurkçieva Monitorimi dhe vlerësimi ivana.kjurkchieva@mtsp.gov.mk 076/313-833
13 Anica Gjurovska Analist biznesi i projektit Anica.Gjurovska@mtsp.gov.mk 072/805-143
14 Slobodan Spasovski Asistent i analistit të biznesit Slobodan.Spasovski@mtsp.gov.mk 072/277-739
15 Biljana Stramshak Punonjësi social në njësinë e analizës, monitorimit dhe vlerësimit biljana.stramshak@mtsp.gov.mk 078/388-159
16 Elena Trpkovska Ekonomist në njësinë e analizës, monitorimit dhe vlerësimit elena.trpkovska@mtsp.gov.mk 075/402-107
17 Zoran Apostollski Asistent i mjedisit zoran.apostoloski@mtsp.gov.mk 071/408-085
18 Verolub Popovski Inxhinier i ndërtimit / arkitekt veroljub.poposki@mtsp.gov.mk 072/285-295
19 Antonio Tragaçevski Inxhinier i ndërtimit / arkitekt antonio.trgacevski@mtsp.gov.mk 072/808-202
20 Ezerka Papasterevska Inxhinier i ndërtimit / arkitekt ezerka.papasterevska@mtsp.gov.mk 070/265-295
21 Elena Mitroska Jovçevska Inxhinier i ndërtimit / arkitekt elena.mitrovska@mtsp.gov.mk
22 Marija Girova Inxhinier i ndërtimit / arkitekt marija.girova@mtsp.gov.mk 070/400-072
23 Valmir Ramadani Asistent ixhinier i ndërtimit / arkitekt valmir.ramadani@mtsp.gov.mk 070/573-177
24 Maja Lazarevska Inxhiniere e projektimit të brendshëm Maja.Lazarevska@mtsp.gov.mk 070/271-089
25 Irena Karakashev Konsulent ligjor në njësinë e analizës, monitorimit dhe vlerësimit IKarakashev@mtsp.gov.mk
26 Tatjana Sugareva Konsulent ligjor tatjana.sugareva@mtsp.gov.mk
27 Blagoja Gelevski Oficeri i Menaxhimit të Sigurisë IT blagoja.gelevski@mtsp.gov.mk 075/456-122
28 Dushan Tomshik Specialist i mbrojtjes sociale në Njësinë e Analizës, Vlerësimit dhe Monitorimit dusan.tomsic@mtsp.gov.mk
29 Iva Mihajlovska Konsulent për aftësinë e kufizuar dhe përfshirjen në Njësinë e Analizës, Vlerësimit dhe Monitorimit iva.mihajlovska@mtsp.gov.mk
30 Aleksandar Stefanovski Asistent i menaxhimit të projektit Aleksandar.Stefanovski@mtsp.gov.mk