Проектен тим
Име и презиме Работна позиција e-mail телефон
1 Наташа Димеска Директор на проектот natasa.dimeska@mtsp.gov.mk
2 Елизабета Куновска Менаџер на проектот EKunovska@mtsp.gov.mk 076/456-124
3 Сања Андовска Асистент менаџер и менаџер за набавки sanja.andovska@mtsp.gov.mk 075/359-205
4 Маја Бундалеска Асистент/офицер за набавки maja.bundaleski@mtsp.gov.mk 070/329-808
5 Оливера Крстеска Менаџер за финансии OKrsteska@mtsp.gov.mk 075/359-204
6 Шевал Нуредин Офицер за финансии SNuredin@mtsp.gov.mk 071/484-673
7 Наташа Тасевска Стојановска Координатор за администрирање на грантови NTasevska-Stojanovska@mtsp.gov.mk 075/359-201
8 Елена Устамитова Координатор за ран детски развој Elena.Ustamitova@mtsp.gov.mk 072/226 995
9 Марина Матеска Асистент координатор за развој на социјални услуги marina.mateska@mtsp.gov.mk 070/317-822
10 Ѓургица Ѓорѓевска Помлад асистент координатор за развој на социјални услуги gjurgjica.gjorgjevska@mtsp.gov.mk 071/317-386
11 Зафир Цаневски IT офицер zafir.canevski@mtsp.gov.mk 071/408-083
12 Ивана Ќуркчиева Офицер за мониторинг и евалуација ivana.kjurkchieva@mtsp.gov.mk 076/313-833
13 Аница Ѓуровска Бизнис аналитичар на проектот Anica.Gjurovska@mtsp.gov.mk 072/805-143
14 Слободан Спасовски Асистент бизнис аналитичар Slobodan.Spasovski@mtsp.gov.mk 072/277-739
15 Биљана Страмшак Специјалист за социјална заштита во единицата за анализа, евалуација и следење biljana.stramshak@mtsp.gov.mk 078/388-159
16 Елена Трпковска Економист во единицата за анализа, евалуација и следење elena.trpkovska@mtsp.gov.mk 075/402-107
17 Зоран Апостолски Асистент за животна средина zoran.apostoloski@mtsp.gov.mk 071/408-085
18 Верољуб Поповски Градежен инжeнер / архитект veroljub.poposki@mtsp.gov.mk 072/285-295
19 Антонио Трагачевски Градежен инжeнер / архитект antonio.trgacevski@mtsp.gov.mk 072/808-202
20 Езерка Папaстеревска Градежен инжeнер / архитект ezerka.papasterevska@mtsp.gov.mk 070/265-295
21 Елена Митроска Јовчевска Градежен инжeнер / архитект elena.mitrovska@mtsp.gov.mk 
22 Марија Гирова Градежен инжeнер / архитект marija.girova@mtsp.gov.mk 070/400-072
23 Валмир Рамадани Асистент градежен инжeнер / архитект valmir.ramadani@mtsp.gov.mk 070/573-177
24 Маја Лазаревска Координатор за градба и инженер за внатрешно уредување Maja.Lazarevska@mtsp.gov.mk 070/271-089
25 Ирена Каракашев Правен советник во единицата за анализа, евалуација и следење IKarakashev@mtsp.gov.mk 076/456-542
26 Татјана Сугарева Правен Советник tatjana.sugareva@mtsp.gov.mk 076/339-173
27 Благоја Гелевски Офицер за управување со IT безбедност blagoja.gelevski@mtsp.gov.mk 075/456-122
28 Душан Томшик Специјалист за социјална заштита во единицата за анализа, евалуација и следење dusan.tomsic@mtsp.gov.mk
29 Ива Михајловска Консултант за попреченост и вклучување во единицата за анализа, евалуација и следење iva.mihajlovska@mtsp.gov.mk