Проектен тим
Име и презиме Работна позиција e-mail телефон
1 Ленче Коцевска Директор на проектот Lence.Kocevska@mtsp.gov.mk
2 Елизабета Куновска Менаџер на проектот EKunovska@mtsp.gov.mk 076/456-124
3 Сања Андовска Помошник проект менаџер и специјалист за набавки sanja.andovska@mtsp.gov.mk 075/359-205
4 Маја Бундалеска Асистент/офицер за набавки maja.bundaleski@mtsp.gov.mk 070/329-808
5 Оливера Крстеска Менаџер за финансии OKrsteska@mtsp.gov.mk 075/359-204
6 Шевал Нуредин Офицер за финансии SNuredin@mtsp.gov.mk 071/484-673
7 Наташа Тасевска Стојановска Координатор за администрирање на грантови NTasevska-Stojanovska@mtsp.gov.mk 075/359-201
8 Наташа Маџевска Координатор за ран детски развој natasa.madjevska@mtsp.gov.mk 070/329-377
9 Марина Матеска Асистент координатор за развој на социјални услуги marina.mateska@mtsp.gov.mk 070/317-822
10 Ѓургица Ѓорѓевска Помлад асистент координатор за развој на социјални услуги gjurgjica.gjorgjevska@mtsp.gov.mk 071/317-386
11 Зафир Цаневски IT офицер zafir.canevski@mtsp.gov.mk 071/408-083
12 Ивана Ќуркчиева Офицер за мониторинг и евалуација ivana.kjurkchieva@mtsp.gov.mk 076/313-833
13 Аница Ѓуровска Бизнис аналитичар на проектот Anica.Gjurovska@mtsp.gov.mk 072/805-143
14 Слободан Спасовски Асистент бизнис аналитичар Slobodan.Spasovski@mtsp.gov.mk 072/277-739
15 Биљана Страмшак Специјалист за социјална заштита во единицата за анализа, евалуација и следење biljana.stramshak@mtsp.gov.mk 078/388-159
16 Елена Трпковска Економист во единицата за анализа, евалуација и следење elena.trpkovska@mtsp.gov.mk 075/402-107
17 Зоран Апостолски Асистент за животна средина zoran.apostoloski@mtsp.gov.mk 071/408-085
18 Верољуб Поповски Градежен инжeнер / архитект veroljub.poposki@mtsp.gov.mk 072/285-295
19 Антонио Трагачевски Градежен инжeнер / архитект antonio.trgacevski@mtsp.gov.mk 072/808-202
20 Езерка Папaстеревска Градежен инжeнер / архитект ezerka.papasterevska@mtsp.gov.mk 070/265-295
21 Елена Митроска Јовчевска Градежен инжeнер / архитект elena.mitrovska@mtsp.gov.mk 
22 Марија Гирова Градежен инжeнер / архитект marija.girova@mtsp.gov.mk 070/400-072
23 Валмир Рамадани Асистент градежен инжeнер / архитект valmir.ramadani@mtsp.gov.mk 070/573-177
24 Александар Стефановски Асистент на проектот Aleksandar.Stefanovski@mtsp.gov.mk 071/408-085
25 Ирена Каракашев Правник во единицата за анализа, евалуација и следење IKarakashev@mtsp.gov.mk 071/484-673
26 Благоја Гелевски Офицер за управување со ИТ безбедност blagoja.gelevski@mtsp.gov.mk 075/456-122