• A  A  A  A  
Твое прашање

Елементите за граѓанска вклученост имаат важна улога во имплементацијата на Проектот. Покрај теренските активности за граѓанско вклучување, сите заинтересирани страни имаат можност да поднесат прашања, коментари, предлози и/или поплаки и жалби или да обезбедат каква било форма на повратни информации за сите активности финансирани од Проектот.

Ова може да го направите преку формуларот во продолжение: