Контакт

Проект за подобрување на социјалните услуги
Министерство за труд и социјална политика

Бул. Кочо Рацин 14/9, 1000 Скопје

Емаил: info.ssip@mtsp.gov.mk

 

Бул. Кочо Рацин 14/9, Скопје