• A  A  A  A  
КОМПОНЕНТА 3

Управување со проектот, мониторинг и евалуација

Оваа компонента го поддржува секојдневното управување на имплементацијата на Проектот и мониторингот и евалуацијата на остварувањето на неговите цели и резултати. Преку оваа компонента ќе се финансираат активностите што треба да обезбедат ефективно администрирање и имплементација на проектот.

Тоа вклучува поддршка за:

  • Воспоставување и работење на Единицата за управување со проекти
  • Развој и имплементација на систем за мониторинг и евалуација на проектот
  • Развој и спроведување кампања за подигнување на јавната свест за информирање на ранливите групи за достапните услуги за социјална помош, вклучително и барањата за начинот на аплицирање