Јавни повици - огласи / соопштенија / известувања

ТЕКОВНИ

Јавен оглас

Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи за детска градинка во општина Кочани – 09.10.2023

Јавен оглас

Реобјава – Kоординатор за ран детски развој – 06.10.2023

Јавен оглас

Kоординатор за ран детски развој – 20.09.2023

Јавен оглас

Реобјава – Компанија за развој на формула за финансирање на блок дотации за институционално сместување и грижа за стари лица – 25.08.2023

Јавен оглас

Повик за понуди за набавка, транспорт и монтажа на 4 инвертер клима уреди – 23.08.2023

Јавен оглас

Реобјава – Компанија за развој на формула за финансирање на блок дотации за институционално сместување и грижа за стари лица – 01.08.2023

Јавен оглас

Реобјава – Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Липково – 28.07.2023

Јавен оглас

Компанија за развој на формула за финансирање на блок дотации за институционално сместување и грижа за стари лица – 17.07.2023

Јавен оглас

Реобјава – Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи за детска градинка во општина Кочани – 04.07.2023

Јавен оглас

Повик за понуди за Набавка на информатичка опрема за потребите на Министерството за труд и социјална политика – 20.06.2023

Јавен оглас

Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи за детска градинка во општина Кочани – 19.06.2023

Јавен оглас

Реобјава – Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Гостивар – 15.05.2023

Јавен оглас

Реобјава – Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Арачиново – 24.03.2023

Јавен оглас

Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Арачиново – 17.02.2023

Јавен оглас

Повик за понуди за набавка на мебел за Центарот за социјална работа во Струмица – 02.02.2023

ЗАВРШЕНИ

Јавен оглас

Јавен оглас за ангажирање на aсистенти за обука – 23.08.2023

IBF International Consulting SA (IBF) – Белгија и Early Years Ltd – Обединетото Кралство и Europartner Consulting International ДООЕЛ (EPCI) – Република Северна Македонија го спроведуваат проектот „Дизајнирање, спроведување и организирање програми за обука за професионалци вклучени во системот за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст “. За потребите на проектот се објавува јавен оглас:

Повеќе информации:

Јавен оглас

Јавен оглас за ангажирање на локални експерти – 03.07.2023

IBF International Consulting SA (IBF) – Белгија и Early Years Ltd – Обединетото Кралство и Europartner Consulting International ДООЕЛ (EPCI) – Република Северна Македонија го спроведуваат проектот „Дизајнирање, спроведување и организирање програми за обука за професионалци вклучени во системот за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст “. За потребите на проектот се објавува јавен оглас:

Повеќе информации:

Јавен оглас

Реобјава – Барање за понуди за набавка на внатрешни врати (клизни или армоника систем) и алуминиумска ограда за скали – 12.12.2022

Јавен оглас

Барање за понуди за набавка на внатрешни врати (клизни или армоника систем) и алуминиумска ограда за скали – 21.11.2022

Јавен оглас

Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи за детска градинка во општина Кочани – 15.11.2022

Јавен оглас

Повик за понуди за Реновирање на канцелариите на Проектната Единица во рамките на Министерство за труд и социјална политика (МТСП) – 18.10.2022

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ

Договор

Известување за доделување на договор – Набавка на информатичка опрема за потребите на Министерството за труд и социјална политика

Договор

Известувањe за доделување на договор – Ентериерно уредување на градинка во општина Арачиново

Договор

Известувањe за доделување на договор – International Consultancy’ Company for Designing, Implementing and Organizing Training Program for Professionals Included in Early Childhood Education and Care

Договор

Известувањe за доделување на договор – Consultant’s Company for Development of Early Childhood Education and Care Funding Formula

Договор

Известување за доделување на договор – Развој на систем за администрирање на социјалните права и услуги

Договор

Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош

Договор

Известување за доделување на договор – Доградба на Ј.У. детска градинка “Детска Радост” Општина Гостивар

Договор

Известувања за доделување на договор за Ентериерно уредување на градинка во општина Струмица, MK/SSIP #2.1.1.9.1

Договор

Известувањe за доделување на договор – Изградба на детска градинка во с. Матејче, Општина Липково

Договор

Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во Општина Арачиново

Договор

Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош

Договор

Известување за доделување на договор – Доградба на детска градинка во Oпштина Карпош

Договор

Известување за доделување на договор – Надзор над изградба на градинки во општините Гостивар, Арачиново и Карпош

Договор

Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во Oпштина Битола

Договор

Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Пробиштип, Липково, Арачиново и Валандово

Договор

Известување за доделување на договор – Надзор над изградба на градинки во општините Пробиштип, Липково, Битола и Валандово

Договор

Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во с. Јосифово, општина Валандово

Договор

Известување за доделување на договор – Доградба на Ј.У.О. детска градинка „Гоце Делчев“ (р.е. Срничка) – општина Пробиштип

Договор

Известување за доделување на договор – Надградба, реконструкција и адаптација на детска градинка во општина Крива Паланка, MK/SSIP # 2.1.1.5

Договор

Ревизија на основни проекти за изградба на нови градинки во општините Арачиново, Битола, Липково и Валандово и за надградби и за ревизија на основни проекти

Договор

Проценка за потребите од социјални услуги

Договор

Надзор над изградба на градинки во општините Струмица, Ресен, Ѓорче Петров, Боговиње и Крива Паланка

Договор

Изградба на детска градинка  во општина Струмица

Договор

Изградба на детска градинка  во општина Неготино

Договор

Изградба на детска градинка во општина Кочани

Договор

Изградба на детска градинка во општина Кисела Вода

Договор

Изградба на детска градинка во општина Кавадарци

Договор

Изградба на детска градинка во општина Ѓорче Петров

Договор

Известување за доделување на договор – Надградба, реконструкција и адаптација на детска градинка во општина Крива Паланка

Договор

Известување за доделен договор – Contract Award Notice SSIP Project Audit

Договор

Известувања за доделување на договор-Консултантска компанија за Оперативна и изведбена ревизија на Грант програмата за развој на социјални услуги

Договор

Известувања за доделување на договор-Консултантска компанија за Оперативна и изведбена ревизија на Грант програмата за изградба на предучилишна инфраструктура

Договор

Известувањe за доделување на договор-Консултантска компанија за поддршка на процесот за подобрување на квалитетот на услугите во системот за воспитание и зг

Договор

Известувањe за доделување на договор-Консултантска компанија за Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Кавадарци, Неготино, Кочани, Кисела

Договор

Известувањe за доделување на договор-Консултантска компанија за Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Ѓорче Петров, Ресен, Крива Паланка

Договор

Известувањe за доделување на договор-Консултантска компанија за Дизајн и имплементација на јавна кампања и за поддршка во спроведување на теренски активности

Договор

Адаптација на објект во детска градинка во општина Ресен

Договор

Procurement of Hardware Equipment for the Ministry of Labor and Social Policy and the Social Work Centers RFB