ДОКУМЕНТИ ЗА КОМПОНЕНТА 1
(Промовирање на социјалната вклученост преку подобар пристап до парични надоместоци и услуги)

Известување Крива Паланка

ESMP Checklist Kriva Palanka

Оперативен прирачник за администрирање грантови на социјалните услуги Верзија бр. 2 – Јули 2022 [МК]

Grant Operational Manual for Development of Social Services Version 2 – July 2022 [ENG]

Формулар за аплицирање

Листа за проверка на документи за аплицирање

Скрининг листа

Втор јавен повик до општините и општините во градот Скопје во Република Северна Македонија за изразување интерес за грант за развој на социјални услуги

Формулар за изразување на интерес за аплицирање за грант за развој на социјалните услуги

Упатство за трошење на буџетот од Грантот за развој на социјални услуги (*Се однесува на првиот јавен повик за развој на социјални услуги)

Grant Operational Manual for Development of Social Services

Оперативен прирачник за администратирање на грантови за развој на социјалните услуги

Социјалните услуги во општините во Северна Македонија: капацитет, ризици, потреби – Finance think​

Трошковник за воспоставување на социјални услуги

Методологија/елементи за формирање на цените за воспоставување на услугите во зависност од стандардите и нормативите за социјалната услуга