Социјална услуга помош и нега во домот – Општина Кочани, посета на корисници