Подготовка на основни  проекти за доградба и надградба на градинки во општините: Гостивар, Карпош и Пробиштип