Услуги – Компонента 1
Општина  Давател на услуга  Вид на услуга  Статус
1 Берово ОЈУСЗ на стари лица „д-р Иван Влашки“-Берово Помош и нега во домот Лиценциран давател на услуга
2 Чаир Црвен Крст на Град Скопје Центар за дневен престој за стари лица Лиценциран давател на услуга
3 Демир Капија Здружение за поддршка и развој Хуманост – Скопје Помош и нега во домот Лиценциран давател на услуга
4 Кисела Вода ХЕРА Помош и нега во домот Лиценциран давател на услуга
5 Карпош Црвен Крст  на Град Скопје Помош и нега во домот за стари лица Лиценциран давател на услуга
6 Липково НВО „Имаго Плус“ Центар за дневен престој за деца со попреченост Лиценциран давател на услуга
7 Ново Село и Василево Црвен Крст на РСМ, ОО Струмица Помош и нега во домот Лиценциран давател на услуга
8 Бутел и Чучер Сандево ЗГ “Адра“, Помош и нега во домот за стари лица Лиценциран давател на услуга
9 Јегуновце, Теарце и Желино НВО Милениум Помош и нега во домот Лиценциран давател на услуга
10 Кавадарци Црвен Крст на РСМ-ОО Кавадарци Помош и нега во домот Лиценциран давател на услуга
11 Демир Хисар Црвен Крст  на РСМ  – ОО „Демир Хисар“ Помош и нега во домот за стари лица и лица со попреченост Лиценциран давател на услуга
12 Кичево Црвен Крст  на РСМ  – ОО „Кичево Помош и нега во домот Лиценциран давател на услуга
13 Струга Црвен Крст  на РСМ – ОО „Струга“ Помош и нега во домот Лиценциран давател на услуга
14 Центар Жупа Црвен Крст  на РСМ – ОО Дебар Помош и нега во домот Лиценциран давател на услуга
15 Крива Паланка Црвен Крст на Крива Паланка Помош и нега во домот Лиценциран давател на услуга
16 Македонски Брод Црвен Крст на РСМ-ОО Кичево Помош и нега во домот Лиценциран давател на услуга
17 Кочани (Зрновци и Чешиново-Облешево) Црвен Крст на РСМ-ОО Кочани Помош и нега во домот Лиценциран давател на услуга
18 Делчево ХЗ Бравура Кооператива Услуга за рехабилитација  и реинтеграција Потпишан договор
19 Струмица ПУЗС Опен харт Струмица Помош и нега во домот Лиценциран давател на услуга
20 Гази Баба СОС Детско Село Услуги на советување Лиценциран давател на услуга
21 Карпош Македонско Монтесори Здружение Центар за дневен престој за деца со попреченост Потпишан договор
22 Тетово НВО „Имаго Плус“ Центар за дневен престој за деца со попреченост Потпишан договор