Услуги – Компонента 1
Општина  Давател на услуга  Вид на услуга  Статус
1 БЕРОВО ОЈУСЗ на стари лица „д-р Иван Влашки“-Берово Помош и нега во домот Потпишан договор
2 ЧАИР „Црвен Крст на Град Скопје“ Центар за дневен престој за стари лица Потпишан договор
3 ДЕМИР КАПИЈА Здружение за поддршка и развој Хуманост – Скопје Помош и нега во домот Потпишан договор
4 КИСЕЛА ВОДА ХЕРА Помош и нега во домот Потпишан договор
5 КАРПОШ Црвен Крст  на Град Скопје Помош и нега во домот Потпишан договор
6 ЛИПКОВО НВО „Имаго Плус“ Центар за дневен престој Потпишан договор
7 Ново Село/Василево Црвен Крст на РСМ, ОО Струмица Помош и нега во домот Потпишан договор
8 БУТЕЛ ЗГ “Адра“, Помош и нега во домот Потпишан договор
9 ЈЕГУНОВЦЕ, ТЕАРЦЕ И ЖЕЛИНО НВО Милениум Помош и нега во домот Потпишан договор
10 КАВАДАРЦИ Црвен Крст на РСМ-ОО Кавадарци Помош и нега во домот Потпишан договор
11 ДЕМИР ХИСАР Црвен Крст  на РСМ  – ОО „Демир Хисар“ Помош и нега во домот Потпишан договор
12 Кичево Црвен Крст  на РСМ  – ОО „Кичево Помош и нега во домот Потпишан договор
13 СТРУГА Црвен Крст  на РСМ – ОО „Струга“ Помош и нега во домот Потпишан договор
14 ЦЕНТАР ЖУПА Црвен Крст  на РСМ – ОО Дебар Помош и нега во домот Потпишан договор
15 КРИВА ПАЛАНКА Црвен Крст на Крива Паланка Помош и нега во домот Потпишан договор
16 МАКЕДОНСКИ БРОД Црвен Крст на РСМ-ОО Кичево Помош и нега во домот Потпишан договор
17 Кочани Црвен Крст на РСМ-ОО Кочани Помош и нега во домот Потпишан договор
18 Делчево ХЗ Бравура Кооператива Услуга за рехабилитација  и реинтеграција Потпишан договор
19 Струмица ПУЗС Опен харт Струмица Помош и нега во домот Потпишан договор