Социјална услуга помош и нега во домот – Општина Демир Хисар, посета на корисници