Социјална услуга помош и нега во домот – Општина Берово, посета на корисници