Преку социјалните услуги создаваме можности за поквалитетен живот за пензионерите

Скопје, 16.08.2023 – Пензионерите имаат право на активен и квалитетен живот во третата доба. За таа цел Министерството за труд и социјална политика посветено работи на спроведување на социјалната реформа, која покрај другото е посветена токму на пензионерите и на унапредување на можностите за нив во поглед на поголема социјализација и подобрување на здравјето.

Во таа насока, денес министерката за труд и социјална политика Јованка Треневска го посети Центарот за дневен престој за стари лица со активно стареењево општината Чаир во Скопје. Центарот го посетуваат околу 30 лица од општината, а оваа социјална услуга е дел од социјалната реформа, преку која се креираат услуги во локалните средини според потребите на корисниците. На средбата со пензионерите министерката Треневска ги поочи бенефитите од дневниот центар и ги повика корисниците што повеќе да ги користат неговите услуги.

„И како министерство и како Влада ја чувствуваме одговорноста што ја има општеството кон нашите повозрасни сограѓани. Низ сите активности и проекти кои се наменети за нив, се трудиме да им овозможиме што поквалитетен живот, социјализација и вклученост во секојдневието. Веруваме дека преку што подоброто функционирање на ваквите центри, но и преку услугата за помош и нега во домот тоа го постигнуваме. За тоа се доказ токму нивните искуства и сведоштва. Продолжуваме во оваа наша мисија, која е една од носечките во социјалната реформа која ја спроведуваме“, истакна министерката Тренчевска при посетата на Центарот за дневен престој за стари лица со активно стареење во општина Чаир.

Центарот за активно стареење го посетуваат пензионери над 65 годни, а во него тие извршуваат повеќе активности чија цел е подобрување на менталното и физичко здравје и зајакнување на социјализацијата. Оваа социјална услуга е наменета токму за создавање можности за активно стареење, со што лицата во третата доба им се достапни конкретни активности за подобрување на квалитетот на животот. Во Дневниот центар, пензионерите  се дружат со своите врсници, а добиваат и асистенција од стручни лица.

Оваа социјалната услуга во општина Чаир ја спроведува Црвениот крст на град Скопје. Услугата е дел од Проектот за подобрување на социјалните услуги, што го спроведува Министерството за труд и социјална политика со поддршка од Светска банка, а е дел од сеопфатната социјална реформа во земјава.

Социјалната реформа има двоен ефект во општеството. Покрај унапредување и модернизација на социјалните услуги, реформата нуди и можност за вработување, а предност имаат ранливите категории. Од Црвениот крст на град Скопје укажуваат дека според досегашното искуство во Дневниот центар во Чаир корисниците што ја добиваат услугата имаат голем бенефит, што за нив е директна потврда за оправданоста за нејзиното спроведување.

Центарот за дневен престој за стари лица со активно стареењево Чаир е една од активностите кои се поддржани преку Проектот за подобрување на социјалните услуги. Во рамки на Компонента 1 од Проектот за подобрување на социјалните услуги досега се поддржани вкупно 34 проекти кои ќе овозможат давање на услугите во 41 општина. Најголем дел од овие проекти се наменети за помош и нега на стари, изнемоштени и лица со попреченост во нивните домови, а се обезбедуваат и дневни центри за стари лица, дневни центри за престој на лица и деца со попреченост и центри за рехабилитација и реинтеграција на лица со попреченост, како и услугата лична асистенција. За давање на овие услуги досега се обучени 300 лица кои обезбедуваат соодветни услуги за повеќе од 1200 корисници.