Надзор над изградба на градинки во општините Пробиштип, Липково, Битола и Валандово – 16.11.2020