Компанија за дизајн, спроведување и организирање програма за обука за професионалци вклучени во системот за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст – 01.02.2022