Njoftim për dhënie të kontratës – Ndërtimi i çerdhes në Komunen e Manastirit