Втор проект за подобрување на социјални услуги

Почитувани,

Би сакале да ве информираме дека Министерството за труд и социјална политика е во подготовка на проект кој ќе се реализира во периодот од 2024 – 2029 година кој предвидува активности од аспект на проширување на мрежата на социјални и предучилишни услуги за нивна поголема достапност и од друга страна спроведување на активности и мерки за подобрување на квалитетот на овие услуги.

Доколку имате одредени прашања или забелешки на документите кои се во продолжение, ве молиме да ги доставите до 17.10.2023 на следната е-mail адреса: info.ssip@mtsp.gov.mk

  1. Процедури за управување со работна сила [МК]
  2. Labor Management Procedures [ENG]
  3. План за вклучување засегнати страни [МК]
  4. Stakeholder engagement plan [ENG]
  5. Листа за проверка (Чек-Листа) на планот за управување со животна средина и социјалните аспекти [МК]
  6. Environmental and social management plan (ESMP) checklist [ENG]

  7. План за посветеност кон животната средина и социјалните прашања (ППЖССП) [МК]
  8. Environmental and Social commitment plan (ESCP) [ENG]