Социјално менторство за активирање на корисници на ГМП на пазарот на трудот – 06.03.2024