Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти “Категорија Б+” ПРОЕКТ-Изградба на нова градинка- Општина Кавадарци