Презентирана националната студија MELQO

Скопје, 28.06.2024 – Успешно се одржа презентацијата на националната студија која за прв пат направи мерење на квалитет на рано учење и постигнувања кај деца од предучилишна возраст. Во мерењето користен е инструментoт MELQO, кој вклучува два модули, МОDEL кој го мери квалитетот на рано учење и развој и MELE кој го мери квалитетот на процесите за учење во занимална и во домот. Националната студија МЕЛКО, спроведена од Министерството за социјална политика, демографија и млади со поддршка од Светска банка, претставува посветена проценка за подобрување на квалитетот на грижата и воспитувањето на децата од предучилишна возраст во Република Северна Македонија.

Оваа сеопфатна студија има за цел да го подобри развојот и учењето на децата, што е клучно за нивниот долгорочен успех. Истражувањето вклучува пакет од шест алатки, организирани во два модула, за мерење на развојот и учењето на децата (MODEL) и квалитетот на средината за учење (MELE). Користејќи ја алатката MODEL, студијата го оценуваше раното учење и развој преку директни проценки на децата и анкети на родители и воспитувачи. Оваа евалуација служи како рамка и алатка за подобра подготовка на децата за училиште. Алатката MELE се фокусираше на оценување на средината за рано учење преку набљудувања во училницата и анкети на родители, воспитувачи и директори. Податоците собрани од повеќе извори даваат сеопфатна слика за развојот на детето и средината за учење.

На презентацијата која се одржа на 28.06.2024 година во организација на тимот кој работи на развој на предучилишно воспитание и образование при проектот за Подобрување на социјалните услуги се обратија Шери Ле Мооте, консултантка, Меѓународен експерт и Елизабета Ламева, консултантка.

Во периодот кој што следи сознанијата добиени од истражувањето  ќе одиграат значајна улога во обликувањето на посветла иднина за децата во државата, обезбедувајќи тие да добијат висококвалитетно образование и грижа што ја заслужуваат.