Правник во Одделението за анализа, евалуација и следење во рамките на Министерството за труд и социјална политика – 17.11.2020