Преобјава – Повик за ангажирање на тројца консултанти – 20.11.2020

Повеќе информации:

Асистент координатор за развој на социјални услуги (реф.бр. MK/SSIP #3.1.37)

 

Асистент координатор за ран детски развој (реф.бр. MK/SSIP #3.1.36)

 

Истражувач во Одделението за анализа, евалуација и мониторинг (реф.бр. MK/SSIP #1.3.18)