Поддршка на општините / потенцијални даватели на социјални услуги при подготовка на предлог проекти за аплицирање за добивање на грантови за развој на социјални услуги