Ndërtimi i kopshtit të fëmijëve në Komunën e Strumicës; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.1.9