Консултантска компанија за поддршка на процесот за подобрување на квалитетот на услугите во системот за воспитание и згрижување на деца-Ревидирано