Консултант за попреченост и вклучување во Одделението за анализа, евалуација и следење во рамките на Министерството за труд и социјална политика – 21.02.2022