Kонсултант за: “Mетодологија за цени на социјалните услуги”- усогласување на цени за социјални услуги за 2021 год. (реф.бр. MK/SSIP # 1.2.15)​ – 17.11.2020