Градинки – Компонента 2
Општина  Градинка / капацитет Статус
1 Боговиње 87  деца Завршена
2 Ресен 102  деца Завршена
3 Неготино 167  деца Завршена
4 Кавадарци 142  деца Завршена
5 Кисела Вода 110  деца Завршена
6 Кочани 112  деца Завршена
7 Ѓорче Петров 150  деца Завршена
8 Струмица 307 деца Завршена
9 Пробиштип 74 деца Завршена
10 Крива Паланка 102 деца Завршена
11 Липково 102 деца Завршена
12 Гостивар 100  деца Завршена
13 Битола 149  деца Во изградба
14 Валандово 57  деца Завршена
15 Карпош 3 100  деца Завршена
16 Арачиново 102  деца Завршена