Компанија за психо-социјална поддршка на корисниците на Гарантирана минимална помош  наменета да го поттикне и помогне процесот на вклучување на овие лица на пазарот на трудот – Завршено