Компанија за проценка за потребите од социјални услуги – Завршено