Известување за доделување на договор – Доградба на детска градинка во Oпштина Карпош