Известување за подпроект за развој на социјални услуги во Општина Струмица