Известување за доделување на договор – Набавка на информатичка опрема за потребите на Министерството за труд и социјална политика