Furnizim të pajisjes informatike për nevojat e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe për qendrat e punës sociale