• A  A  A  A  
Тековни

Социјално менторство за активирање на корисници на ГМП на пазарот на трудот – 06.03.2024

Повеќе информации: Оглас -реф.бр.MK/SSIP # 1.2.22 Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 1.2.22