• A  A  A  A  
Тековни

Повик за понуди за Набавка на опрема за детски градинки во општините Аеродром, Пробиштип, Илинден и Центар – 19.06.2024

Повеќе информации: Повик за понуди за Набавка на опрема за детски градинки во општините Аеродром, Пробиштип, Илинден и Центар, Реф. бр. MK/SSIP # 2.1.17

Социјално менторство за активирање на корисници на ГМП на пазарот на трудот – 06.03.2024

Повеќе информации: Оглас -реф.бр.MK/SSIP # 1.2.22 Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 1.2.22