• A  A  A  A  
Договори

Известување за доделување на договор – Набавка на Ентериерно уредување на градинка во општина Битола

Повеќе информации: Известување за доделување на договор- Битола- 2.1.1.16.1-1 Известување за доделување на договор- Битола- 2.1.1.16.1-2 Известување за доделување на договор- Битола- 2.1.1.16.1-3 Известување за доделување на договор- Битола- 2.1.1.16.1-4 Известување за доделување на договор- Битола- 2.1.1.16.1-5  

Известување за доделување на договор – Набавка на информатичка опрема

Повеќе информации: Известување за доделување на договор MK/SSIP #1.3.28

Известувањe за доделување на договор – Ентериерно уредување на градинка во општина Арачиново

Повеќе информации: Известувања за доделување на договор_Арачиново_SSIP#2.1.1.10.1_1 Известувања за доделување на договор Арачиново_SSIP#2.1.1.10.1_2 Известувања за доделување на договор Арачиново_SSIP#2.1.1.10.1_3

Известувањe за доделување на договор – International Consultancy’ Company for Designing, Implementing and Organizing Training Program for Professionals Included in Early Childhood Education and Care

Повеќе информации: International Consultancy’ Company for Designing , Implementing and Organizing Training Program for Professionals Included in Early Childhood Education and Care , ref no.MK/SSIP # 2.2.22

Известувањe за доделување на договор – Consultant’s Company for Development of Early Childhood Education and Care Funding Formula

Повеќе информации: Известувања за доделување на договор/Consultant’s Company for Development of Early Childhood Education and Care Funding Formula – ref.no MK/SSIP #2.2.23

Известување за доделување на договор – Развој на систем за администрирање на социјалните права и услуги

Повеќе информации: Известување за доделување на договор/Contract Award notice MK/SSIP #1.1.3

Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош MK/SSIP #2.1.1.12

Известување за доделување на договор – Доградба на Ј.У. детска градинка “Детска Радост” Општина Гостивар

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Доградба на Ј.У. детска градинка “Детска Радост” – Општина Гостивар, MK/SSIP #2.1.1.18    

Известувања за доделување на договор за Ентериерно уредување на градинка во Општина Неготино, MK/SSIP # 2.1.1.2.1

Повеќе информации: Известување за доделување на договор_Неготино_SSIP#2.1.1.2.1_1 Известување за доделување на договор_Неготино_SSIP#2.1.1.2.1_2 Известување за доделување на договор_Неготино_SSIP#2.1.1.2.1_4 Известување за доделување на договор_Неготино_SSIP#2.1.1.2.1_6 Известување за доделување на договор_Неготино_SSIP#2.1.1.2.1_7

Известувања за доделување на договор за Ентериерно уредување на градинка во општина Струмица, MK/SSIP #2.1.1.9.1

Повеќе информации: Известувањe за доделување на договор_Струмица_SSIP#2.1.1.9.1_2 Известувањe за доделување на договор_Струмица_SSIP#2.1.1.9.1_3 Известувањe за доделување на договор_Струмица_SSIP#2.1.1.9.1_4

Известувањe за доделување на договор – Изградба на детска градинка во с. Матејче, Општина Липково

Повеќе информации: Известувањe за доделување на договор – Изградба на детска градинка во с. Матејче, Општина Липково, MK/SSIP#2.1.1.17

Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во Општина Арачиново

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во Општина Арачиново , MK/SSIP #2.1.1.10

Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош – ред. бр. МК/SSIP #2.1.11​

Известување за доделување на договор – Доградба на детска градинка во Oпштина Карпош

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Доградба на детска градинка во Oпштина Карпош, MK/SSIP#2.1.1.12

Известување за доделување на договор – Надзор над изградба на градинки во општините Гостивар, Арачиново и Карпош

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Надзор над изградба на градинки во општините Гостивар, Арачиново и Карпош- ред.бр. МК/SSIP #2.1.9

Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во Oпштина Битола

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во Oпштина Битола, MK/SSIP # 2.1.1.16

Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Пробиштип, Липково, Арачиново и Валандово

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Пробиштип, Липково, Арачиново и Валандово – ред. бр. МК/SSIP #2.1.10​

Известување за доделување на договор – Надзор над изградба на градинки во општините Пробиштип, Липково, Битола и Валандово

Повеќе информации: Известувањe за доделување на договор – Надзор над изградба на градинки во општините Пробиштип, Липково, Битола и Валандово – ред.бр. МК/SSIP#2.1.8

Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во с. Јосифово, општина Валандово

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во с. Јосифово, општина Валандово, MK/SSIP #2.1.1.11

Известување за доделување на договор – Доградба на Ј.У.О. детска градинка „Гоце Делчев“ (р.е. Срничка) – општина Пробиштип

Повеќе информации: Известување за доделување на договор- Доградба на Ј.У.О. детска градинка „Гоце Делчев“ (р.е. Срничка) – општина Пробиштип, реф. бр. MK/SSIP # 2.1.1.13

Ревизија на основни проекти за изградба на нови градинки во општините Арачиново, Битола, Липково и Валандово и за надградби и за ревизија на основни проекти

Ревизија на основни проекти за изградба на нови градинки во општините Арачиново, Битола, Липково и Валандово и за надградби и за ревизија на основни проекти

Проценка за потребите од социјални услуги

Проценка за потребите од социјални услуги реф.бр. MK-SSIP # 1.2.13

Надзор над изградба на градинки во општините Струмица, Ресен, Ѓорче Петров, Боговиње и Крива Паланка

Надзор над изградба на градинки во општините Струмица, Ресен, Ѓорче Петров, Боговиње и Крива Паланка; реф.бр. MK-SSIP # 2.1.7

Изградба на детска градинка  во општина Струмица

Изградба на детска градинка  во општина Струмица; реф бр. MKSSIP # 2.1.1.9

Изградба на детска градинка  во општина Неготино

Изградба на детска градинка  во општина Неготино; реф. бр. MKSSIP # 2.1.1.2

Изградба на детска градинка во општина Кочани

Изградба на детска градинка во општина Кочани; реф.бр. MK-SSIP # 2.1.1.3

Изградба на детска градинка во општина Кисела Вода

Изградба на детска градинка во општина Кисела Вода; реф.бр. MK-SSIP # 2.1.1.4

Изградба на детска градинка во општина Кавадарци

Изградба на детска градинка во општина Кавадарци; реф бр. MK-SSIP # 2.1.1