• A  A  A  A  
Огласи

Социјално менторство за активирање на корисници на ГМП на пазарот на трудот – 06.03.2024

Повеќе информации: Оглас -реф.бр.MK/SSIP # 1.2.22 Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 1.2.22

Известување за доделување на договор – Набавка на Ентериерно уредување на градинка во општина Битола

Повеќе информации: Известување за доделување на договор- Битола- 2.1.1.16.1-1 Известување за доделување на договор- Битола- 2.1.1.16.1-2 Известување за доделување на договор- Битола- 2.1.1.16.1-3 Известување за доделување на договор- Битола- 2.1.1.16.1-4 Известување за доделување на договор- Битола- 2.1.1.16.1-5  

Известување за доделување на договор – Набавка на информатичка опрема

Повеќе информации: Известување за доделување на договор MK/SSIP #1.3.28

Повик за понуди за дигитализација на хартиени досиеја – внес на податоци во софтверско решение – 03.01.2024

Повеќе информации: Повик за понуди за дигитализација на хартиени досиеја -внес на податоци во софтверско решение, Реф. бр. MK/SSIP #1.3.32

Повик за понуди за Набавка на информатичка опрема – 11.12.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за Набавка на информатичка опрема, Реф.бр. MK/SSIP # 1.3.28

Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Битола – 01.12.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка  во општина Битола, Реф. бр. MK/SSIP # 2.1.1.16.1

Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи за детска градинка во општина Кочани – 09.10.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи за детска градинка во општина Кочани,Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.3.1.4 Цртежи Слика 1. Југ Слика 2. Север Слика 3. Запад

Реобјава – Kоординатор за ран детски развој – 06.10.2023

Повеќе информации: Оглас -реф.бр.MK/SSIP # 3.1.48 Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 3.1.48

Kоординатор за ран детски развој – 20.09.2023

Повеќе информации: Оглас -реф.бр.MK/SSIP # 3.1.48 Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 3.1.48

Повик за понуди за набавка, транспорт и монтажа на 4 инвертер клима уреди – 23.08.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка, транспорт и монтажа на 4 инвертер клима уреди, Реф. бр. MK/SSIP #3.1.47

Јавен оглас за ангажирање на aсистенти за обука – 23.08.2023

IBF International Consulting SA (IBF) – Белгија и Early Years Ltd – Обединетото Кралство и Europartner Consulting International ДООЕЛ (EPCI) – Република Северна Македонија го спроведуваат проектот „Дизајнирање, спроведување и организирање програми за обука за професионалци вклучени во системот за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст “. За потребите на проектот се објавува […]

Реобјава – Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Липково – 28.07.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Липково, реф.бр.MK/SSIP# 2.1.1.17.1 – ДЕЛ 4 РЕКВИЗИТИ И ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ Предмер пресметка градинка Општина Липково

Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Липково – 11.07.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка  во општина Липково, Реф. бр. MK/SSIP #2.1.1.17.1 Цртежи ентериерно уредување градинка Општина Липково Предмер пресметка градинка Општина Липково

Реобјава – Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи за детска градинка во општина Кочани – 04.07.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи за детска градинка во општина Кочани,Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.3.1.3 Цртежи Слика 1. Југ Слика 2. Север Слика 3. Запад

Јавен оглас за ангажирање на локални експерти – 03.07.2023

IBF International Consulting SA (IBF) – Белгија и Early Years Ltd – Обединетото Кралство и Europartner Consulting International ДООЕЛ (EPCI) – Република Северна Македонија го спроведуваат проектот „Дизајнирање, спроведување и организирање програми за обука за професионалци вклучени во системот за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст “. За потребите на проектот се објавува […]

Повик за понуди за Набавка на информатичка опрема за потребите на Министерството за труд и социјална политика – 20.06.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за Набавка на информатичка опрема за потребите на Министерството за труд и социјална политика, Реф.бр. MK/SSIP # 1.3.2.

Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи за детска градинка во општина Кочани – 19.06.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи за детска градинка во општина Кочани,Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.3.1.3 Цртежи Слика 1. Југ Слика 2. Север Слика 3. Запад

Реобјава – Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Гостивар – 15.05.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Гостивар, реф.бр..MK/SSIP# 2.1.1.18.1 Цртежи ентериерно уредување градинка Општина Гостивар Предмер пресметка градинка Општина Гостивар

Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Гостивар – 28.04.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Гостивар, реф.бр..MK/SSIP# 2.1.1.18.1 Цртежи ентериерно уредување градинка Општина Гостивар Предмер пресметка градинка Општина Гостивар

Реобјава – Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Арачиново – 24.03.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Арачиново, реф.бр..MK/SSIP# 2.1.1.10.1.1 Предмер пресметка градинка Општина Арачиново

Известувањe за доделување на договор – Ентериерно уредување на градинка во општина Арачиново

Повеќе информации: Известувања за доделување на договор_Арачиново_SSIP#2.1.1.10.1_1 Известувања за доделување на договор Арачиново_SSIP#2.1.1.10.1_2 Известувања за доделување на договор Арачиново_SSIP#2.1.1.10.1_3

Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Арачиново – 17.02.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Арачиново, реф.бр..MK/SSIP#2.1.1.10.1.1 Предмер пресметка градинка Општина Арачиново

Повик за понуди за набавка на мебел за Центарот за социјална работа во Струмица – 02.02.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на мебел за Центарот за социјална работа во Струмица, реф.бр.MK/SSIP#1.3.26

Известувањe за доделување на договор – International Consultancy’ Company for Designing, Implementing and Organizing Training Program for Professionals Included in Early Childhood Education and Care

Повеќе информации: International Consultancy’ Company for Designing , Implementing and Organizing Training Program for Professionals Included in Early Childhood Education and Care , ref no.MK/SSIP # 2.2.22

Известувањe за доделување на договор – Consultant’s Company for Development of Early Childhood Education and Care Funding Formula

Повеќе информации: Известувања за доделување на договор/Consultant’s Company for Development of Early Childhood Education and Care Funding Formula – ref.no MK/SSIP #2.2.23

Реобјава – Барање за понуди за набавка на внатрешни врати (клизни или армоника систем) и алуминиумска ограда за скали – 12.12.2022

Повеќе информации: Реобјава – Барање за понуди за набавка на внатрешни врати (клизни или армоника систем) и алуминиумска ограда за скали MK/SSIP# 2.1.1.3.1.2