Барање за изразување на интерес за Ревизија на основни  проекти за изградба на градинки во општините: Арачиново, Битола, Липково и Валандово и за ревизија на основни проекти за доградба и надградба на градинки во општините: Гостивар, Карпош и Пробиштип