Асистент за животна средина и општествени прашања/Environmental and social assistant