Адаптација на објект во детска градинка  во Општина Ресен