Адаптација на објект во детска градинка во општина Ресен