Адаптација на објект во детска градинка  во општина Боговиње